Ortus-Med

RODO

RODO


Kliknij tutaj, aby pobrać Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Klauzula Informacyjna
 dla Pacjenta Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Ortus-Med

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prywatne Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Ortus Med Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 84/86. Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować w następujący sposób:

• listownie - adres Przychodni: Prywatne Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Ortus Med Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 84/86

• e-mailowo: rejestracja@ortusmed.pl

• telefonicznie: 781 997 899.

  1.  

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować pisząc na adres siedziby z dopiskiem „RODO” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rejestracja@ortusmed.pl Dane osobowe pozyskujemy od Państwa bezpośrednio lub od osób upoważnionych przez Państwo. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu: ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług, realizacji praw pacjenta, kontaktu
z pacjentem oraz wystawiania faktur.

Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych są przepisy:

art. 6 ust. 1 lit c RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej oraz przepisami szczególnymi w celu realizacji umów o świadczeniach zdrowotnych;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy;

art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie wyrażenia zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, natomiast Państwo przekażą administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Państwa sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail;

art. 9 ust. 2 lit a RODO na podstawie wyrażenia zgody. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1;

art. 9 ust. 2 lit. b RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;

art. 9 ust. 2 lit. c RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody np.: kiedy osoba nie może sama podjąć działania, a w jej dobrze pojętym interesie konieczne jest przetwarzanie jej danych lub kiedy nie wie, że jest do czegoś uprawniona; 

art. 9 ust. 2 lit h RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarzadzania systemami i usługami medycznymi.  

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy przetwarzanie wymaga realizacji naszego prawnie usprawiedliwionego celu, jakim może być tworzenie zestawień i statystyk, marketing naszych usług, ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń.

Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w wymienionych wyżej celach, a ich udostępnianie innym odbiorcom odbywa się tylko na podstawie przepisów prawa i tylko jeśli jest to konieczne do prawidłowego wykonywania naszej działalności. Państwa dane możemy przekazywać:

• osobom upoważnionym przez pacjenta;

• podmiotom uprawnionym z mocy prawa;

• podmiotom leczniczym współpracującym z Prywatnym Centrum Ortopedii
i Rehabilitacji Ortus Med w Toruniu w celu zapewnienia ciągłości leczenia i realizacji opieki zdrowotnej.

Przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy podmioty te zapewnią odpowiednią ochronę Państwa praw.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą, przez okres przewidziany w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – zasada ogólna;

22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia;

30 lat – w przypadku, gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub też, gdy nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała (w takim przypadku okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon);

zdjęcia rentgenowskie (np. klisza RTG) przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta, są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);

skierowania na badania lub zlecenia lekarza są przechowywane przez:

okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w przypadku, w którym udzielono pacjentowi świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza;

okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie (chyba że pacjent odebrał skierowanie).

na podstawie przepisów dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji:

od 5 do 10 lat od dnia wykonania ostatniej czynności Do  czasu przedawnienia roszczeń -najczęściej 5 lat, gdy wystawiliśmy Państwu fakturę lub otrzymaliśmy ją od Państwa – przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym faktura została wystawiona.

W zakresie danych, gdzie wyraziliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:

• dostępu do treści danych;

• sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

• usunięcia danych, ale w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

• ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;

• przeniesienia danych, które przetwarzamy w systemach informatycznych w związku z wykonaniem umowy.

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie – poza sytuacjami, kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.

Podanie Państwa danych:

jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa administrator. Jeżeli Państwo odmówią podania swoich danych lub przekażą nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli Państwo nie przekażą nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i realizować z Państwem umowy,

jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Państwa zgody, jednakże niepodanie
nr telefonu lub adresu e-mail uniemożliwi skontaktowanie się z Państwem przez personel przychodni.

Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych– Warszawa, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Monitoring wizyjny:

Na terenie Centrum Ortus Med prowadzony jest stały monitoring wizyjny kamerami CCTV, bez nagrywania głosu na podstawie prawnej wynikającej z:

art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.        

w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie administrowanym przez Administratora. Monitoring obejmuje korytarze wewnątrz  Centrum oraz stanowisko rejestracji pacjentów

Administratorem Państwa danych nagrywanych w monitoringu jest Prywatne Centrum Ortopedii
i Rehabilitacji Ortus Med Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 84/86. Dane
z monitoringu przetwarzane są przez okres do 30 dni następnie ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin w/wym. ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

 

Powrót do strony głównej

pozostań z nami w kontakcie

Prywatne Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Ortus Med

Dom Zdrowia
ul. Szosa Chełmińska 84/86
87-100 Toruń

Telefony kontaktowe781 997 899

Poczta elektronicznarejestracja@ortusmed.pl

Do naszych lekarzy możesz umówić się na wizytę samodzielnie - poprzez portal lekarzebezkolejki.pl
Możesz to zrobić przez przeglądarkę w komputerze i tablecie.
Dla urządzeń mobilnych zalecamy wykorzystanie aplikacji VisiMed

Rejestracja on-line